Over onze tarieven

Op geregelde tijdstippen worden voorschotten (provisies) op erelonen en kosten aangerekend. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen, en de betaling te spreiden. Provisies zijn algemene voorschotten, en staan niet noodzakelijk gelijk met de tot die datum exact geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Bij de eindafrekening wordt een gedetailleerd overzicht gevoegd van gemaakte kantoorkosten, geleverde prestaties, en door het kantoor voorgeschoten kosten aan derden.

De ereloonstaten worden door Mr. Alexander Verstraete gefactureerd via zijn burgerlijke vennootschap: BV VERSALEX, Oude Dorpsweg 100A, 8490 Varsenare (Jabbeke), BTW BE0836.856.612.

Het ereloon is de vergoeding voor de eigen prestaties als advocaat.

Daaronder behoren onder meer :

 • het instuderen van het dossier of overgemaakte stukken
 • het bespreken van het dossier (op kantoor, ter plaatse, of telefonisch)
 • de redactie van briefwisseling aan griffies, tegenstrevers, derden, …
 • het opmaken van juridisch gemotiveerde briefwisseling
 • het opstellen van adviezen en contracten
 • het verrichten opzoekingen in rechtspraak of rechtsleer om het dossier zo goed mogelijk te stofferen en te documenteren enz….
 • het opmaken van dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, beroepsakten, …
 • de bijstand bij een bijeenkomst met expert of notaris
 • het pleiten van de zaak voor de rechtbank
 • het inzien van dossiers of vonnissen ter griffie
 • het opvolgen van de gedwongen uitvoering van een vonnis via de gerechtsdeurwaarder
 • het afsluiten van het dossier en het opmaken van de staat van kosten en ereloon

Voor de wachttijd in de rechtbank en de verplaatsingstijd wordt een lager uurtarief gehanteerd.

Op de kosten en ereloon van een advocaat is 21 % BTW verschuldigd.

Het ereloon (uurtarief, vergoeding volgens waarde van de zaak, of forfaitaire vergoeding) wordt bij aanvang concreet met u besproken en vastgelegd in een ereloonovereenkomst.

Op de kosten en ereloon van een advocaat is 21 % BTW verschuldigd. Alle vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld :

 • Aanleg dossier en informatiebestanden, eenmalig : 85,00 EUR
 • Typwerk briefwisseling : 12,50 EUR per pagina
 • Typwerk circulaire briefwisseling : 7,00 EUR per pagina
 • Typwerk e-mails : 7,00 EUR
 • Typwerk gerechtelijke akten : 15,00 EUR per pagina
 • Aangetekende zending : 12,00 EUR
 • Fotokopies : 0,30 EUR per pagina
 • Financiële verrichting : 3,00 EUR per verrichting
 • Gebruik griffiebons : 1,00 EUR per griffiebon
 • Verplaatsingskosten, excl. tijdsduur : 0,60 EUR per kilometer

Dit zijn kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.

Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon, en worden aan kostprijs doorgerekend.

1. Algemeen

Advocaat Alexander Verstraete oefent zijn diensten als advocaat uit middels zijn burgerlijke vennootschap: BV VERSALEX, Oude Dorpsweg 100A, 8490 Varsenare (Jabbeke), BTW BE0836.856.612.

 

2. Aanrekening provisies en (eind)afrekening :

De door advocaat Alexander Verstraete gevraagde voorschotten en tussentijdse of eindafrekeningen zijn betaalbaar op 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Bij gebrek aan ontvangst van de betaling uiterlijk op de vervaldag van de provisiestaat of afrekening, zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis vanaf datum van de provisiestaat of afrekening, alsook een schadevergoeding van 10 % op het niet-betaalde gedeelte van de verschuldigde staat of afrekening.

Derdengelden die bij advocaat Alexander Verstraete aanwezig zijn in een dossier (afkomstig van derden ten gunste van de cliënt, of omgekeerd), kunnen – mits uitdrukkelijke voorafgaande mededeling aan de cliënt – aangewend worden ter compensatie van openstaande provisiestaten of (tussentijdse) afrekening van advocaat Alexander Verstraete.

Advocaat Alexander Verstraete behoudt zich het recht voor om het verder verlenen van prestaties op te schorten of definitief stop te zetten bij niet-tijdige betaling van de gevraagde voorschotten of ereloonstaten, mits de cliënt een redelijke termijn op voorhand hiervan verwittigd wordt.

 

3. Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Mr. Alexander Verstraete wordt in elk geval beperkt tot de bedragen dewelke bij toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie Dienstenwet) worden uitbetaald.

Dit betreft dus zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid en het gaat dan ook over iedere vorm van verlies of schade in hoofde van de cliënt.

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits de cliënt de bijkomende premie betaalt.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat advocaat Alexander Verstraete hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de reeds aangerekende kosten en erelonen, en met een maximum van 2.500,00 euro.

De cliënt staat zelf in voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of haar aan advocaat Alexander Verstraete verstrekte informatie. Voor gebrekkige informatie kan advocaat Alexander Verstraete niet aansprakelijk zijn.

Advocaat Alexander Verstraete kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen van derden dewelke worden ingeschakeld in dossiers, ook al worden deze prestaties aan het advocatenkantoor aangerekend. Men denkt hier dan aan de tussenkomsten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders en dergelijke meer.

 

4. Beëindiging dossier:

Zowel de cliënt als advocaat Alexander Verstraete kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding een einde maken aan de samenwerking. Advocaat Alexander Verstraete maakt dan zijn eindafrekening op tot aan de beëindiging van het dossier en kan daarvoor geen enkele vorm van schadevergoeding aanrekenen. Advocaat Alexander Verstraete bezorgt dan de stukken van het dossier terug aan de cliënt.

Bij beëindiging van de behandeling van het dossier worden de stukken van het dossier gedurende 5 jaar door advocaat Alexander Verstraete bewaard. Zodra deze periode is afgelopen, heeft het kantoor van advocaat Alexander Verstraete het recht om het dossier en de stukken ervan te vernietigen.

 

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Partijen komen overeen dat uitsluitend het Belgische recht van toepassing is op deze algemene voorwaarden en op elke overeenkomst waarop deze betrekking hebben, alsook op de opdracht naar advocaat Alexander Verstraete in het algemeen.

De rechtbanken te Brugge (ondernemingsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg, of vredegerecht tweede kanton) zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van gerezen geschillen omtrent deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.

Mocht er één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan blijven de andere bedingen van deze algemene voorwaarden onverminderd volledig geldig en kunnen deze worden afgedwongen.

Huidige informatie wordt ten laatste bij aanvang van de door de advocaat te verrichten dienst ter kennis gebracht van de cliënt. Vanaf aanvang van de dienst wordt de cliënt geacht er minstens via de website www.advocaatverstraete.be kennis van te hebben genomen.

Download hier het verzekeringsattest

1. Het kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan advocaat Alexander Verstraete.

Advocaat Alexander Verstraete is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie van West-Vlaanderen.

Het kantoor van advocaat Alexander Verstraete is gevestigd te 8490 Varsenare, Oude Dorpsweg 100A, en wordt aldaar door advocaat Alexander Verstraete uitgebaat onder de vorm van de besloten vennootschap (BV) Versalex.

De zetel van BV Versalex is gevestigd te 8490 Varsenare, Oude Dorpsweg 100A. Het BTW-nummer van BV Versalex is BE0836.856.612.

Per e-mail kan u advocaat Alexander Verstraete bereiken via info@advocaatverstraete.be. Via de telefoon kan dit op het nummer 050/68.92.55 of 0486.07.78.78. Advocaat Alexander Verstraete is sinds 01.01.2020 niet meer bereikbaar per fax.

Advocaat Alexander Verstraete maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van enige multidisciplinaire samenwerking of partnerschap.

2. Beroepsaansprakelijkheid.

De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Alexander Verstraete is verzekerd bij AMLIN Insurance NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

Het verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid van Mr. Alexander Verstraete vindt U hier.

De polis beroepsaansprakelijkheid werd gesloten door de Orde van Vlaamse Balies via een collectieve polis, met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de (extra-) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.

De verzekering geldt voor de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van fouten of nalatigheid in de beroepsuitoefening. De beroepsaansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortvloeit uit activiteiten die vreemd zijn aan de beroepsuitoefening.

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd ten belope van een bedrag van 2.500.000 EUR per schadegeval (bedrag waarborg geldig tot 31/12/2020), met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300 euro.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat advocaat Alexander Verstraete hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de reeds aangerekende kosten en erelonen, en met een maximum van 2.500,00 euro.

Aangifte van schadegevallen kan gedaan worden via de verzekeringsmakelaar VAN BREDA RISK & BENEFITS, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen, tel.: 03/217 55 72 of pieter.panneel@vanbreda.be.

3. Dienstverlening:

U kan bij advocaat Alexander Verstraete terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank. Advocaat Alexander Verstraete treedt ook op als bewindvoerder.

Meer uitleg dienaangaande vindt U onder de rubriek ‘rechtsgebieden’ op de website van het kantoor.

Advocaat Alexander Verstraete berekent de prijs voor de door hem verrichte diensten, afhankelijk van de aard van de zaak, volgens een uurtarief, volgens de waarde van de zaak, of tegen een vast bedrag. Deze prijsbepaling zal bij aanvang van de dienst steeds het voorwerp uitmaken van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt.

Deze prijs is samengesteld uit het ereloon, kantoorkosten en door de advocaat aan derden voor te schieten kosten. Op de door de advocaat aangerekende erelonen en kosten en, naar gelang het geval, op de voorgeschoten kosten is 21% BTW verschuldigd.

4. Verdere informatie of klachten:

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u advocaat Alexander Verstraete bereiken als volgt : via post op het adres Oude Dorpsweg 100A te 8490 Varsenare, via e-mail op het e-mailadres info@advocaatverstraete.be, of via telefoon op het nummer 050/68.92.55 of 0486/07.78.78.

5. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van West-Vlaanderen is advocaat Alexander Verstraete onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die kunnen geraadpleegd worden op de website www.advocaat.be.

Teneinde zijn taak op professionele wijze te kunnen uitvoeren, dient advocaat Alexander Verstraete over persoonlijke gegevens te beschikken van zijn cliënten. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de diensten van het kantoor van advocaat Alexander Verstraete.

Bij iedere verwerking van uw gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

• Advocaat Alexander Verstraete is de verwerkingsverantwoordelijke binnen het advocatenkantoor BV Versalex, Oude Dorpsweg 100A, 8490 Varsenare.

• De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de administratieve behandeling van de aan het kantoor toevertrouwde dossiers. Zij worden in geen enkel geval aangewend voor andere doeleinden.

• Binnen het kantoor van advocaat Alexander Verstraete kan alleen hij deze gegevens inkijken, beheren of aanpassen. Voor hem geldt de volledige plicht tot geheimhouding.

• Advocaat Alexander Verstraete houdt de gegevens van de cliënt bij gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst alsook gedurende minstens vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst en dit conform artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek.

• U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die advocaat Alexander Verstraete over uw persoon bijhoudt. Hiervoor kan u steeds bij hem terecht.

U heeft het recht om uw gegevens te (laten) verbeteren.

U heeft ook het recht om uw gegevens te laten wissen. Indien u hiervoor kiest, kan de dienstverlening van het advocatenkantoor niet meer verder gezet worden en betekent dit de onmiddellijke stopzetting van het dossier. De gegevens die in de periode voor dit wissen werden verwerkt blijven rechtmatig geldig.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand, met als doel deze over te dragen aan derden.

De cliënt dient wel steeds in te staan voor de administratieve kosten dewelke gepaard kunnen gaan met het uitoefenen van zijn rechten inzake privacy (bv. administratiekosten, kopiekosten, edm…)

• Voor alle uw vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij Privacycommissie : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274 48 00, Fax. 02/274 48 35, Comission@privacycommission.be

• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten aan te bieden waarop de cliënt recht heeft bij het verdedigen/behartigen van zijn/haar belangen.

• Door het toevertrouwen van zijn/haar dossier aan het kantoor van Advocaat Alexander Verstraete gaat de cliënt akkoord met het opnemen en verwerken van persoonlijke gegevens, nodig voor de behandeling van zijn/haar zaak.