Ons privacy beleid

Teneinde zijn taak op professionele wijze te kunnen uitvoeren, dient advocaat Alexander Verstraete over persoonlijke gegevens te beschikken van zijn cliënten. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de diensten van het kantoor van advocaat Alexander Verstraete.

Bij iedere verwerking van uw gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

• Advocaat Alexander Verstraete is de verwerkingsverantwoordelijke binnen het advocatenkantoor BV Versalex, Oude Dorpsweg 100A, 8490 Varsenare.

• De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de administratieve behandeling van de aan het kantoor toevertrouwde dossiers. Zij worden in geen enkel geval aangewend voor andere doeleinden.

• Binnen het kantoor van advocaat Alexander Verstraete kan alleen hij deze gegevens inkijken, beheren of aanpassen. Voor hem geldt de volledige plicht tot geheimhouding.

• Advocaat Alexander Verstraete houdt de gegevens van de cliënt bij gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst alsook gedurende minstens vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst en dit conform artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek.   

• U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die advocaat Alexander Verstraete over uw persoon bijhoudt. Hiervoor kan u steeds bij hem terecht.

U heeft het recht om uw gegevens te (laten) verbeteren.

U heeft ook het recht om uw gegevens te laten wissen. Indien u hiervoor kiest, kan de dienstverlening van het advocatenkantoor niet meer verder gezet worden en betekent dit de onmiddellijke stopzetting van het dossier. De gegevens die in de periode voor dit wissen werden verwerkt blijven rechtmatig geldig.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand, met als doel deze over te dragen aan derden.

De cliënt dient wel steeds in te staan voor de administratieve kosten dewelke gepaard kunnen gaan met het uitoefenen van zijn rechten inzake privacy (bv. administratiekosten, kopiekosten, edm…)

• Voor alle uw vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij Privacycommissie : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274 48 00, Fax. 02/274 48 35, Comission@privacycommission.be

• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten aan te bieden waarop de cliënt recht heeft bij het verdedigen/behartigen van zijn/haar belangen.

• Door het toevertrouwen van zijn/haar dossier aan het kantoor van Advocaat Alexander Verstraete gaat de cliënt akkoord met het opnemen en verwerken van persoonlijke gegevens, nodig voor de behandeling van zijn/haar zaak.